Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Buidheachas

Tha sinn fada an comain a h-uile duine a chuir stuth ris an làraich-lìn seo, agus a thug dhuinn cead an stuth a chleachdadh. Bu mhath leinn taing a thoirt dhaibhsan a chuidich le na daoine a ghabh pàirt agus an teaghlaichean a lorg, agus dhaibhsan a thug dhuinn dealbhan agus barrachd fiosrachaidh mu na h-òrain agus na fuinn.

Tha sinn gu math taingeil gun tug Gazetteer for Scotland cead dhuinn am mapa air an duilleig-dachaigh a chleachdadh.

Dealbhan cleachdte air an làraich-lìn

Balach à Èirisgeigh
Dealbh: Werner Kissling, 1936
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

Togalaichean ann an Arcaibh
Boireannach a' biadhadh chearcan
Dealbhan: Tòmas Kent, Kirkwall, mu dheireadh na 19mh linne
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

a. Croit, Upper Stonybrake, Fair Isle, Sealtainn
b. Càraid ri tacsa balla
Dealbhan: Gun ainm mu 1900
Tabhartas bho Mhgr Seòras Watson, 1959.
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

Balach le bràighde, Uibhist a Deas
Dealbh: Werner Kissling, 1934
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

Eilean Chanaigh
Dealbh: Gun urra
Còraichean: Gun urra

Iain MacAnndrais le fidheall
Dealbh: Peadair Cooke, 1972
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

Luchd-siubhail ann an Luirg, Cataibh
Dealbh: Hamish MacEanraig, 1958
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

A' luadhadh, 1934
Dealbh: Werner Kissling, 1934
Còraichean: Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

Dithis bhoireannaich aig coimpiutair
Còraichean: deanm1974- Fotolia.com

Triùir nigheanan aig coimpiutair
Còraichean: Monika Wisniewska- Fotolia.com

Icons © iStockphoto 2008