Tobar an Dualchais - Kist O Riches

spacer
Guthan ar sinnsirean ... a' tighinn beo tro theieneolas an latha an-dingh The speik o a bygane age ... gien new virr wi  fantoosh technology

Ùrachadh

Tha sinn toilichte innse gu bheil an làrach-lìn seo an-dràsta ga leasachadh agus ga gluasad gu bunait theicnigeach ùr, a nì cinnteach gum faighear gu na clàran san àm ri teachd. 'S e seo a' chiad cheum de phròiseact brosnachail gus Tobar an Dualchais / Kist o Riches a dhaingneachadh bho seo suas.

Tha sinn cuideachd air leth toilichte innse, an dèidh bliadhna thrang, gu bheil còrr is 40,000 clàr a-nis ri chluinntinn air Tobar an Dualchais / Kist o Riches, le tuilleadh chlàran ùra deiseil gus a dhol air-loidhne aon uair 's gu bheil sinn air gluasad chun na bunaite ùire as t-fhoghar. Cha tèid an làrach-lìn ùrachadh a-rithist gus an uair sin.

Tha sinn fada an comain luchd-maoineachaidh na bliadhna seo air fad: Aberdeen Asset Management, Bòrd na Gàidhlig, Comann an Naoimh Anndra Stàit New York, Comhairle Maoineachaidh na h-Alba, Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann, Sabhal Mòr Ostaig, Urras Brosnachaidh na Gàidhlig agus Urras an Teaghlaich Paulsen.

Tha barrachd is 40,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.
Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach.

Rannsaich(faic eisimpleirean)

search footer

Clàr na Mìosa


Clach-chuimhne Choinnich Odhair aig Gob na Cananaich. © Elsie NicIlleathain

Thar nan linntean tha daoine air a bhith air am beò-ghlacadh le fàisneachdan Choinnich Odhair agus tha a chliù cho mòr ’s gu bheil daoine fhathast a’ bruidhinn air an fhiosachd a rinn e gus an latha an-diugh.

Tha a’ chuid as motha de nas aithne dhuinn mu dheidhinn Choinnich a’ tighinn bho bheul-aithris agus, a rèir sin, b’ e Coinneach MacCoinnich an t-ainm a bh’ air. Thathar ag ràdh gun do rugadh e ann an Ùig ann an Eilean Leòdhais anns an 17mh linn. Chan eil fianais sgrìobhte ann gun robh e beò aig an àm sin ach tha cunntasan cùirte a’ toirt iomradh air cuideigin dhan aon ainm a bha fo chasaid gun robh e ri buidseachd anns an 16mh linn.

Dh’fhàisnich e diofar thachartasan mar an Dàrna Cogadh, cinnidhean Albannach a rachadh à bith, Blàr Chùil Lodair, togail Sligh’-uisge na h-Alba, agus trèanaichean a rachadh air feadh na Gàidhealtachd. Chaidh leabhar mu dheidhinn fàidheadaireachd Choinnich Odhair a chur ann an clò le Alasdair MacCoinnich airson a’ chiad uair ann an 1877. Chan eil e soilleir, ge-tà, an tàinig an fhiosachd seo bhon aon duine no fiù ’s an robh Coinneach Odhar a-riamh beò.

A rèir beul-aithris bha Coinneach Odhar ag obair dha Iarla Shìophoirt nuair a fhuair e obair aig Caisteal Bhrathainn faisg air Inbhir Pheofharain. Mar thoradh air fàisneachd a rinn e an seo, chaidh a mharbhadh gu brùideil. Bha Iarla Shìophoirt air falbh san Fhraing nuair a dh’iarr a bhean, a’ Bhan-iarla Isabella, air Coinneach Odhar innse mar a bha cùisean a' dol dhan Iarla thall thairis. Nuair a dh’innis e dhi gun robh an t-Iarla còmhla ri boireannach eile, dh’òrdaich i gun rachadh Coinneach a losgadh gu bàs ann am baraille de theàrr theth aig Gob na Cananaich san Eilean Dubh.

Thathar ag ràdh gun robh clach shònraichte aig Coinneach a thug dha an dà-shealladh agus tha diofar sgeulachdan ann air mar a fhuair e a’ chlach sa chiad àite. Bha cuid a’ cumail a-mach gun do thuit e na chadal air sìthean agus nuair a dhùisg e bha a’ chlach na phòcaid, agus bha cuid eile a’ cumail a-mach gun do lorg e i ann an nead fithich. Anns an dreach seo, air innse le Dòmhnall Mac na Ceàrdaich à Tiriodh, bha Coinneach Odhar air an tràigh aon oidhche nuair a thachair e ri taibhse de mhaighdeann a chaidh a bhàthadh agus thuirt i ris far an robh a’ chlach a bha i fhèin a’ cleachdadh airson fiosachd.

Èist ri 'Mar a fhuair Coinneach Odhar a’ chlach a thug dha an dà-shealladh'

Thoir sùil air clàran Dòmhnall Mac na Ceàrdaich

search footer

Rannsaich le Siorrachd

Scotland county map
spacer

Mun Làrach-lìn

Bha Julie Fowlis agus Chris Wright nan Luchd-ealain air Mhuinntireas airson Tobar an Dualchais ann an 2012

spacer

 
BBC Alba
Heritage Lottery Fund
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA