Luchd-ionmhais

Tha Tobar an Dualchais fada an comain nam buidhnean a leanas, a thug taic-airgid dhan phròiseact.  Chaidh cha mhòr an dàrna leth dhen mhaoineachadh air fad, luach £3.2 millean, a thogail leis a’ Chrannchur Nàiseanta.

Argyll and Bute Council
BBC Alba

Bord na Gaidhlig
     
BT
Comhairle nan Eileen Siar
Pairt Maoinichte Leis An Aonadh Eorpach
   
Heritage Lottery Fund
Highlands and Islands Enterprise
The Highland Council
     
Lews Castle College
MG Alba
MRG - Management Review Group
     
Marc Fitch Fund
The National Trust for Scotland
Sabham Mor Ostaig
     
The Scottish Government
Saint Andrew's Society of the State of New York
University og Aberdeen
The University of Edinburgh
 
Shetland Heritage and Culture
spacer
spacer
BBC Alba
The National Trust for Scotland
Sabhal Mor Ostaig
EDINA